الکتروموتور فشار ضعیف معمولی abb

الکتروموتور فشار ضعیف معمولی abb

الکتروموتور فشار ضعیف معمولی abb

PP CASTIRON
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 71MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 71MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 80MC 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 90SLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 132SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 355LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 900 کیلووات M3BP 450LB 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 71MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 71MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 80MD 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 90SLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 90SLD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 132SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 355LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 400LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 900 کیلووات M3BP 450LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1000 کیلووات M3BP 450LC 4 تماس بگیرید
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3BP 71MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 71MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 90SLC 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 90SLE 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 100L 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 132SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 132SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMF 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 280SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 400LA 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 400LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 400LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 450LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 450LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LC 6 تماس بگیرید

دور 750 
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3BP 71MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3BP 71MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3BP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 90SLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 112M 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 132SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 132SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 180MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 450LD 8 تماس بگیرید
دور 600 
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 15 کیلووات M3BP 200MLB 10 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315MLA 10 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 355SMA 10 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355MLB 10 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355LKB 10 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 400LB 10 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 400LC 10 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 450LA 10 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 450LB 10 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 450LC 10 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 450LD 10 تماس بگیرید
دور500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 30 کیلووات M3BP 280SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 315SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315MLA 12 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 355SMA 12 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 355SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355MLB 12 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355LKB 12 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 400LB 12 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 400LC 12 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 450LB 12 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 450LC 12 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 450LD 12

تماس بگیرید

PP AL
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 63A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 63B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 71A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 71B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 80B 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 80C 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 90L 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 90LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 132SC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3AA 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3AA 280SMB 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 63A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 63B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 71A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 71B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 80A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 80E 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 90LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 90LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132M 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3AA 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 85 کیلووات M3AA 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3AA 280SMB 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 63A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 63B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 71A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 71B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 80A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 80B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 90LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 90LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 100LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132S 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132MC 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 280SMB 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 71A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 71B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 80A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 80B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 90S 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 90L 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 132S 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132M 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 160 MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160 MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 180 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 200 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 225 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 225 SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 250 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 280 SMA 8 تماس بگیرید
GP CASTIRON
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 71MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 71MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 90SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 90LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 112MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 132SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2BAX 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 280SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M2BAX 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M2BAX 355SMC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.25 کیلووات M2BAX 71MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 71MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 90SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 90LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 112MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 132SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 280SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M2BAX 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M2BAX 355SMC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M2BAX 71MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2BAX 71MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 90SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 90LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 100LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 132SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 132MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2BAX 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 280SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 280SB 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMB 4 تماس بگیرید

GP AL
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 56A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 56B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 63A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 63B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 71A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 71B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 80B 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 80C 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 90L 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 90LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 132SC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2AA 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2AA 250SMA 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.06 کیلووات M2AA 56A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 56B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 63A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 63B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 71A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 71B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 80A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 80E 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 90LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 90LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132M 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2AA 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2AA 250SMA 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 63A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 63B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 71A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 71B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 80A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 80B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 90LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 90LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 100LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 132S 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132MC 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 250SMA 6 تماس بگیرید

دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 71A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 71B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 80A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 80B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 90S 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 90L 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 132S 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132M 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 160 MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160 MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 180 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 200 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 225 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 225 SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 250 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 280 SMA 8 تماس بگیرید

ex d
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.55 کیلووات M3JP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 132SMD 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 160MLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 160MLE 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 225SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LC 4 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3JP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3JP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3JP 90SLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3JP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 112MC 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 132SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 132SMD 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 180MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 400LKA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 400LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 400LKC 8 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 450LD 8 تماس بگیرید
ex de
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 132SMD 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 160MLE 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 200MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 225SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LKC 4 تماس بگیرید
سه فاز 780 کیلووات M3KP 450LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 870 کیلووات M3KP 450LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 950 کیلووات M3KP 450LC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M3KP 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 90SLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 90SLC 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 100LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 132SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 132SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMD 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 180MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 225SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 280SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 400LB 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 400LKB 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 400LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 400LKC 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKD 6 تماس بگیرید
سه فاز 610 کیلووات M3KP 450LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 670 کیلووات M3KP 450LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 760 کیلووات M3KP 450LC 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3KP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3KP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3KP 90SLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 112MC 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 132SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 132SMD 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 180MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 400LKA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 400LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LKC 8 تماس بگیرید
سه فاز430 کیلووات M3KP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 470 کیلووات M3KP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 530 کیلووات M3KP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 600 کیلووات M3KP 450LD 8 تماس بگیرید

ex e
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3HP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3HP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3HP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3HP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3HP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 3.7 کیلووات M3HP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3HP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3HP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 8 کیلووات M3HP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3HP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 12.5 کیلووات M3HP 160MLD 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3HP 180MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18 کیلووات M3HP 180MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3HP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 25 کیلووات M3HP 200MLE 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3HP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3HP 225SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 40 کیلووات M3HP 250SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 47 کیلووات M3HP 250SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 60 کیلووات M3HP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3HP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 80 کیلووات M3HP 280SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 77 کیلووات M3HP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3HP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 135 کیلووات M3HP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 175 کیلووات M3HP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز200 کیلووات M3HP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 220 کیلووات M3HP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 300 کیلووات M3HP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3HP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3HP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3HP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3HP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.55 M3HP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3HP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3HP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3HP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3HP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3HP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3HP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3HP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3HP 132SMD 4 تماس بگیرید
11 M3HP 160MLC 4 تماس بگیرید
15 M3HP 160MLE 4 تماس بگیرید
17 M3HP 180MLB 4 تماس بگیرید
20 M3HP 180MLC 4 تماس بگیرید
26 M3HP 200MLA 4 تماس بگیرید
30 M3HP 200MLB 4 تماس بگیرید
38 M3HP 225SMB 4 تماس بگیرید
43 M3HP 225SMC 4 تماس بگیرید
50 M3HP 250SMA 4 تماس بگیرید
60 M3HP 250SMB 4 تماس بگیرید
65 M3HP 280SMA 4 تماس بگیرید
75 M3HP 280SMB 4 تماس بگیرید
82 M3HP 280SMC 4 تماس بگیرید
95 M3HP 315SMA 4 تماس بگیرید
110 M3HP 315SMB 4 تماس بگیرید
128 M3HP 315SMC 4 تماس بگیرید
145 M3HP 315MLA 4 تماس بگیرید
190 M3HP 355SMA 4 تماس بگیرید
230 M3HP 355SMB 4 تماس بگیرید
280 M3HP 355MLA 4 تماس بگیرید
310 M3HP 355LKA 4 تماس بگیرید
350 M3HP 400LA 4 تماس بگیرید
390 M3HP 400LC 4 تماس بگیرید
350 M3HP 400LKA 4 تماس بگیرید
390 M3HP 400LKC 4 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.18 M3HP 80MA 8 تماس بگیرید
0.25 M3HP 80MB 8 تماس بگیرید
0.55 M3HP 90SLC 8 تماس بگیرید
0.75 M3HP 100LA 8 تماس بگیرید
1.1 M3HP 100LB 8 تماس بگیرید
1.5 M3HP 112MC 8 تماس بگیرید
2.2 M3HP 132SMC 8 تماس بگیرید
3 M3HP 132SMD 8 تماس بگیرید
3.5 M3HP 160MLA 8 تماس بگیرید
4.8 M3HP 160MLB 8 تماس بگیرید
6.6 M3HP 160MLC 8 تماس بگیرید
9.7 M3HP 180MLB 8 تماس بگیرید
15 M3HP 200MLB 8 تماس بگیرید
22 M3HP 225SMC 8 تماس بگیرید
27 M3HP 250SMA 8 تماس بگیرید
37 M3HP 280SMA 8 تماس بگیرید
45 M3HP 280SMB 8 تماس بگیرید
55 M3HP 280SMC 8 تماس بگیرید
75 M3HP 315SMB 8 تماس بگیرید
90 M3HP 315SMC 8 تماس بگیرید
105 M3HP 315MLA 8 تماس بگیرید
132 M3HP 355SMB 8 تماس بگیرید
150 M3HP 355SMC 8 تماس بگیرید
180 M3HP 355MLB 8 تماس بگیرید
215 M3HP 355LKB 8 تماس بگیرید
230 M3HP 400LA 8 تماس بگیرید
280 M3HP 400LB 8 تماس بگیرید
315 M3HP 400LKC 8 تماس بگیرید
230 M3HP 400LKA 8 تماس بگیرید
280 M3HP 400LKB 8 تماس بگیرید
315 M3HP 400LKC 8 تماس بگیرید
Ex ec
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.37 M3GP 71MA 2 تماس بگیرید
0.55 M3GP 71MB 2 تماس بگیرید
0.75 M3GP 80MB 2 تماس بگیرید
1.1 M3GP 80MC 2 تماس بگیرید
1.5 M3GP 90SLB 2 تماس بگیرید
2.2 M3GP 90SLC 2 تماس بگیرید
3 M3GP 100LB 2 تماس بگیرید
4 M3GP 112MB 2 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMB 2 تماس بگیرید
7.5 M3GP 132SMC 2 تماس بگیرید
11 M3GP 160MLA 2 تماس بگیرید
15 M3GP 160MLB 2 تماس بگیرید
18.5 M3GP 160MLC 2 تماس بگیرید
22 M3GP 180MLA 2 تماس بگیرید
30 M3GP 200MLA 2 تماس بگیرید
37 M3GP 200MLC 2 تماس بگیرید
45 M3GP 225SMB 2 تماس بگیرید
55 M3GP 250SMA 2 تماس بگیرید
75 M3GP 280SMA 2 تماس بگیرید
90 M3GP 280SMB 2 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMA 2 تماس بگیرید
132 M3GP 315SMB 2 تماس بگیرید
160 M3GP 315SMC 2 تماس بگیرید
200 M3GP 315MLA 2 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMA 2 تماس بگیرید
315 M3GP 355SMB 2 تماس بگیرید
355 M3GP 355SMC 2 تماس بگیرید
400 M3GP 355MLA 2 تماس بگیرید
450 M3GP 355MLB 2 تماس بگیرید
500 M3GP 355LKA 2 تماس بگیرید
560 M3GP 355LKB 2 تماس بگیرید
560 M3GP 400LA 2 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKA 2 تماس بگیرید
630 M3GP 400LB 2 تماس بگیرید
630 M3GP 400LKB 2 تماس بگیرید
710 M3GP 400LC 2 تماس بگیرید
710 M3GP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.25 M3GP 71MA 4 تماس بگیرید
0.37 M3GP 71MB 4 تماس بگیرید
0.55 M3GP 80MA 4 تماس بگیرید
0.75 M3GP 80MD 4 تماس بگیرید
1.1 M3GP 90SLB 4 تماس بگیرید
1.5 M3GP 90SLD 4 تماس بگیرید
2.2 M3GP 100LC 4 تماس بگیرید
3 M3GP 100LD 4 تماس بگیرید
4 M3GP 112MB 4 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMB 4 تماس بگیرید
7.5 M3GP 132SMC 4 تماس بگیرید
11 M3GP 160MLC 4 تماس بگیرید
15 M3GP 160MLE 4 تماس بگیرید
18.5 M3GP 180MLA 4 تماس بگیرید
22 M3GP 180MLB 4 تماس بگیرید
30 M3GP 200MLB 4 تماس بگیرید
37 M3GP 225SMB 4 تماس بگیرید
45 M3GP 225SMC 4 تماس بگیرید
55 M3GP 250SMA 4 تماس بگیرید
75 M3GP 280SMA 4 تماس بگیرید
90 M3GP 280SMB 4 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMA 4 تماس بگیرید
132 M3GP 315SMB 4 تماس بگیرید
160 M3GP 315SMC 4 تماس بگیرید
200 M3GP 315MLA 4 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMA 4 تماس بگیرید
315 M3GP 355SMB 4 تماس بگیرید
350 M3GP 355SMC 4 تماس بگیرید
400 M3GP 355MLA 4 تماس بگیرید
450 M3GP 355MLB 4 تماس بگیرید
500 M3GP 355LKA 4 تماس بگیرید
560 M3GP 400LA 4 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKA 4 تماس بگیرید
630 M3GP 400LB 4 تماس بگیرید
630 M3GP 400LKB 4 تماس بگیرید
710 M3GP 400LC 4 تماس بگیرید
710 M3GP 400LKC 4 تماس بگیرید
800 M3GP 450LA 4 تماس بگیرید
900 M3GP 450LB 4 تماس بگیرید
1000 M3GP 450LC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.18 M3GP 71MA 6 تماس بگیرید
0.25 M3GP 71MB 6 تماس بگیرید
0.37 M3GP 80MA 6 تماس بگیرید
0.55 M3GP 80MB 6 تماس بگیرید
0.75 M3GP 90SLC 6 تماس بگیرید
1.1 M3GP 90SLE 6 تماس بگیرید
1.5 M3GP 100L 6 تماس بگیرید
2.2 M3GP 112MB 6 تماس بگیرید
3 M3GP 132SMB 6 تماس بگیرید
4 M3GP 132SMC 6 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMF 6 تماس بگیرید
7.5 M3GP 160MLA 6 تماس بگیرید
11 M3GP 200MLA 6 تماس بگیرید
15 M3GP 180MLB 6 تماس بگیرید
18.5 M3HP 250SMA 8 تماس بگیرید
22 M3GP 200MLB 6 تماس بگیرید
30 M3GP 225SMB 6 تماس بگیرید
37 M3GP 250SMA 6 تماس بگیرید
45 M3GP 280SMA 6 تماس بگیرید
55 M3GP 280SMB 6 تماس بگیرید
75 M3GP 315SMA 6 تماس بگیرید
90 M3GP 315SMB 6 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMC 6 تماس بگیرید
132 M3GP 315MLA 6 تماس بگیرید
160 M3GP 355SMA 6 تماس بگیرید
200 M3GP 355SMB 6 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMC 6 تماس بگیرید
315 M3GP 355MLB 6 تماس بگیرید
355 M3GP 355LKA 6 تماس بگیرید
400 M3GP 400LA 6 تماس بگیرید
400 M3GP 400LKA 6 تماس بگیرید
450 M3GP 400LB 6 تماس بگیرید
450 M3GP 400LKB 6 تماس بگیرید
500 M3GP 400LC 6 تماس بگیرید
500 M3GP 400LKC 6 تماس بگیرید
560 M3GP 400LD 6 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKD 6 تماس بگیرید
630 M3GP 450LA 6 تماس بگیرید
710 M3GP 450LB 6 تماس بگیرید
800 M3GP 450LC 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.09 M3GP 71MA 8 تماس بگیرید
0.12 M3GP 71MB 8 تماس بگیرید
0.18 M3GP 80MA 8 تماس بگیرید
0.25 M3GP 80MB 8 تماس بگیرید
0.37 M3GP 90SLB 8 تماس بگیرید
0.55 M3GP 90SLC 8 تماس بگیرید
0.75 M3GP 100LA 8 تماس بگیرید
1.1 M3GP 100LB 8 تماس بگیرید
1.5 M3GP 112M 8 تماس بگیرید
2.2 M3GP 132SMA 8 تماس بگیرید
3 M3GP 132SMB 8 تماس بگیرید
4 M3GP 160MLA 8 تماس بگیرید
5.5 M3GP 160MLB 8 تماس بگیرید
7.5 M3GP 160MLC 8 تماس بگیرید
11 M3GP 180MLB 8 تماس بگیرید
15 M3GP 200MLA 8 تماس بگیرید
18.5 M3GP 225SMA 8 تماس بگیرید
22 M3GP 225SMB 8 تماس بگیرید
30 M3GP 250SMA 8 تماس بگیرید
37 M3GP 280SMA 8 تماس بگیرید
45 M3GP 280SMB 8 تماس بگیرید
55 M3GP 315SMA 8 تماس بگیرید
75 M3GP 315SMB 8 تماس بگیرید
90 M3GP 315SMC 8 تماس بگیرید
110 M3GP 315MLA 8 تماس بگیرید
132 M3GP 355SMA 8 تماس بگیرید
160 M3GP 355SMB 8 تماس بگیرید
200 M3GP 355SMC 8 تماس بگیرید
250 M3GP 355MLB 8 تماس بگیرید
315 M3GP 400LA 8 تماس بگیرید
315 M3GP 400LKA 8 تماس بگیرید
355 M3GP 400LB 8 تماس بگیرید
355 M3GP 400LKB 8 تماس بگیرید
400 M3GP 400LC 8 تماس بگیرید
400 M3GP 400LKC 8 تماس بگیرید
450 M3GP 450LA 8 تماس بگیرید
500 M3GP 450LB 8 تماس بگیرید
560 M3GP 450LC 8 تماس بگیرید
630 M3GP 450LD 8 تماس بگیرید
PP CASTIRON
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 71MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 71MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 80MC 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 90SLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 132SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 355LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 900 کیلووات M3BP 450LB 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 71MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 71MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 80MD 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 90SLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 90SLD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 132SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 355LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 400LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 900 کیلووات M3BP 450LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1000 کیلووات M3BP 450LC 4 تماس بگیرید
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3BP 71MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 71MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 90SLC 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 90SLE 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 100L 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 132SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 132SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 132SMF 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 280SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 355MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 400LA 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 400LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 400LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 400LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 450LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3BP 450LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 800 کیلووات M3BP 450LC 6 تماس بگیرید

دور 750 
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3BP 71MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3BP 71MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3BP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3BP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3BP 90SLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3BP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3BP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3BP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3BP 112M 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3BP 132SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3BP 132SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3BP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3BP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3BP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3BP 180MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3BP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3BP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3BP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3BP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 355LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3BP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3BP 450LD 8 تماس بگیرید
دور 600 
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 15 کیلووات M3BP 200MLB 10 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 280SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 315MLA 10 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 355SMA 10 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMB 10 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355SMC 10 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355MLB 10 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 355LKB 10 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 400LB 10 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 400LC 10 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 450LA 10 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 450LB 10 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3BP 450LC 10 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3BP 450LD 10 تماس بگیرید
دور500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 30 کیلووات M3BP 280SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3BP 280SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3BP 315SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3BP 315SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3BP 315MLA 12 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3BP 355SMA 12 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3BP 355SMB 12 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3BP 355SMC 12 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3BP 355MLB 12 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 355LKB 12 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3BP 400LB 12 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3BP 400LC 12 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3BP 450LB 12 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3BP 450LC 12 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3BP 450LD 12

تماس بگیرید

PP AL
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 63A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 63B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 71A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 71B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 80B 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 80C 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 90L 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 90LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 132SC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3AA 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3AA 280SMB 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 63A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 63B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 71A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 71B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 80A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 80E 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 90LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 90LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132M 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3AA 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 85 کیلووات M3AA 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3AA 280SMB 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 63A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 63B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 71A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 71B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 80A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 80B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 90LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 90LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3AA 100LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132S 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 132MC 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3AA 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3AA 280SMB 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 71A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 71B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 80A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 80B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 90S 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 90L 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 132S 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132M 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 160 MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160 MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 180 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 200 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 225 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 225 SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 250 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 280 SMA 8 تماس بگیرید
GP CASTIRON
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 71MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 71MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 90SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 90LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 112MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 132SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2BAX 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 280SA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M2BAX 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M2BAX 355SMC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.25 کیلووات M2BAX 71MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 71MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 90SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 90LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 112MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 132SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 280SA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M2BAX 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M2BAX 355SMC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M2BAX 71MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2BAX 71MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2BAX 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2BAX 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2BAX 90SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2BAX 90LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2BAX 100LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2BAX 132SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2BAX 132MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2BAX 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2BAX 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2BAX 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2BAX 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2BAX 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2BAX 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2BAX 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2BAX 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2BAX 280SA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2BAX 280SB 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2BAX 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M2BAX 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M2BAX 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M2BAX 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M2BAX 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M2BAX 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M2BAX 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M2BAX 355SMB 4 تماس بگیرید

GP AL
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 56A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 56B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 63A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 63B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 71A 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 71B 2 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 80B 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 80C 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 90L 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 90LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 100LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132SB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 132SC 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 200MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2AA 225SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2AA 250SMA 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.06 کیلووات M2AA 56A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 56B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 63A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 63B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 71A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 71B 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 80A 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 80E 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 90LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 90LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 100LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 100LD 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 112MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132M 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 132MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 160MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 200MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 225SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M2AA 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M2AA 250SMA 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M2AA 63A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M2AA 63B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M2AA 71A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M2AA 71B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M2AA 80A 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M2AA 80B 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M2AA 90LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M2AA 90LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M2AA 100LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M2AA 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M2AA 132S 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M2AA 132MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M2AA 132MC 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M2AA 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M2AA 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M2AA 180MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M2AA 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M2AA 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M2AA 225SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M2AA 250SMA 6 تماس بگیرید

دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.09 کیلووات M3AA 71A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.12 کیلووات M3AA 71B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.18 کیلووات M3AA 80A 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3AA 80B 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3AA 90S 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3AA 90L 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3AA 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3AA 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3AA 132S 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3AA 132M 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3AA 160 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3AA 160 MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3AA 160 MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3AA 180 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3AA 200 MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3AA 225 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3AA 225 SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3AA 250 SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3AA 280 SMA 8 تماس بگیرید

ex d
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.55 کیلووات M3JP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 132SMD 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 160MLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 160MLE 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 200MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 225SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 400LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 400LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3JP 400LC 4 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3JP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3JP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3JP 90SLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3JP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3JP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3JP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3JP 112MC 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3JP 132SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3JP 132SMD 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3JP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3JP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3JP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3JP 180MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3JP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3JP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3JP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3JP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3JP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3JP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3JP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3JP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3JP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3JP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3JP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3JP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3JP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3JP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3JP 400LKA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3JP 400LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3JP 400LKC 8 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3JP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3JP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3JP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3JP 450LD 8 تماس بگیرید
ex de
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 180MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 200MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 250SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 315SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 355MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 132SMD 4 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 160MLE 4 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 180MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 180MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 200MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 225SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 225SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 250SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 280SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 280SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 315SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 315MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMA 4 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355SMC 4 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 355MLA 4 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 355MLB 4 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 355LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LC 4 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKA 4 تماس بگیرید
سه فاز 630 کیلووات M3KP 400LKB 4 تماس بگیرید
سه فاز 710 کیلووات M3KP 400LKC 4 تماس بگیرید
سه فاز 780 کیلووات M3KP 450LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 870 کیلووات M3KP 450LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 950 کیلووات M3KP 450LC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.37 کیلووات M3KP 80MA 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 80MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 90SLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 90SLC 6 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 100LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 112MB 6 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 132SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 132SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 132SMD 6 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 160MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 160MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 180MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 200MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 200MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 225SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 250SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 280SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 280SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 315SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 315SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 315MLA 6 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 355SMA 6 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 355SMB 6 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355SMC 6 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 355MLB 6 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 355LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LKA 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 400LB 6 تماس بگیرید
سه فاز450 کیلووات M3KP 400LKB 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 400LC 6 تماس بگیرید
سه فاز 500 کیلووات M3KP 400LKC 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LD 6 تماس بگیرید
سه فاز 560 کیلووات M3KP 400LKD 6 تماس بگیرید
سه فاز 610 کیلووات M3KP 450LA 6 تماس بگیرید
سه فاز 670 کیلووات M3KP 450LB 6 تماس بگیرید
سه فاز 760 کیلووات M3KP 450LC 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.18 کیلووات M3KP 80MA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.25 کیلووات M3KP 80MB 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.37 کیلووات M3KP 90SLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.55 کیلووات M3KP 90SLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3KP 100LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3KP 100LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3KP 112MC 8 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3KP 132SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3KP 132SMD 8 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3KP 160MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3KP 160MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3KP 160MLC 8 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3KP 180MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3KP 200MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 18.5 کیلووات M3KP 225SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3KP 225SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3KP 250SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 37 کیلووات M3KP 280SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 45 کیلووات M3KP 280SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 55 کیلووات M3KP 315SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3KP 315SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3KP 315SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 110 کیلووات M3KP 315MLA 8 تماس بگیرید
سه فاز 132 کیلووات M3KP 355SMA 8 تماس بگیرید
سه فاز 160 کیلووات M3KP 355SMB 8 تماس بگیرید
سه فاز 200 کیلووات M3KP 355SMC 8 تماس بگیرید
سه فاز 250 کیلووات M3KP 355MLB 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 400LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 315 کیلووات M3KP 400LKA 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 400LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3KP 400LKB 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3KP 400LKC 8 تماس بگیرید
سه فاز430 کیلووات M3KP 450LA 8 تماس بگیرید
سه فاز 470 کیلووات M3KP 450LB 8 تماس بگیرید
سه فاز 530 کیلووات M3KP 450LC 8 تماس بگیرید
سه فاز 600 کیلووات M3KP 450LD 8 تماس بگیرید

ex e
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
سه فاز 0.75 کیلووات M3HP 80MA 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3HP 80MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3HP 90SLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3HP 90SLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3HP 100LA 2 تماس بگیرید
سه فاز 3.7 کیلووات M3HP 112MB 2 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3HP 132SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3HP 132SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 8 کیلووات M3HP 160MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 11 کیلووات M3HP 160MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 12.5 کیلووات M3HP 160MLD 2 تماس بگیرید
سه فاز 15 کیلووات M3HP 180MLB 2 تماس بگیرید
سه فاز 18 کیلووات M3HP 180MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 22 کیلووات M3HP 200MLC 2 تماس بگیرید
سه فاز 25 کیلووات M3HP 200MLE 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3HP 225SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 30 کیلووات M3HP 225SMD 2 تماس بگیرید
سه فاز 40 کیلووات M3HP 250SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 47 کیلووات M3HP 250SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 60 کیلووات M3HP 280SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 75 کیلووات M3HP 280SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 80 کیلووات M3HP 280SMC 2 تماس بگیرید
سه فاز 77 کیلووات M3HP 315SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز 90 کیلووات M3HP 315SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 135 کیلووات M3HP 315MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 175 کیلووات M3HP 355SMA 2 تماس بگیرید
سه فاز200 کیلووات M3HP 355SMB 2 تماس بگیرید
سه فاز 220 کیلووات M3HP 355MLA 2 تماس بگیرید
سه فاز 300 کیلووات M3HP 355LKA 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3HP 400LB 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3HP 400LC 2 تماس بگیرید
سه فاز 355 کیلووات M3HP 400LKB 2 تماس بگیرید
سه فاز 400 کیلووات M3HP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.55 M3HP 80MA 4 تماس بگیرید
سه فاز 0.75 کیلووات M3HP 80MB 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.1 کیلووات M3HP 90SLA 4 تماس بگیرید
سه فاز 1.5 کیلووات M3HP 90SLC 4 تماس بگیرید
سه فاز 2.2 کیلووات M3HP 100LA 4 تماس بگیرید
سه فاز 3 کیلووات M3HP 100LB 4 تماس بگیرید
سه فاز 4 کیلووات M3HP 112MC 4 تماس بگیرید
سه فاز 5.5 کیلووات M3HP 132SMB 4 تماس بگیرید
سه فاز 7.5 کیلووات M3HP 132SMD 4 تماس بگیرید
11 M3HP 160MLC 4 تماس بگیرید
15 M3HP 160MLE 4 تماس بگیرید
17 M3HP 180MLB 4 تماس بگیرید
20 M3HP 180MLC 4 تماس بگیرید
26 M3HP 200MLA 4 تماس بگیرید
30 M3HP 200MLB 4 تماس بگیرید
38 M3HP 225SMB 4 تماس بگیرید
43 M3HP 225SMC 4 تماس بگیرید
50 M3HP 250SMA 4 تماس بگیرید
60 M3HP 250SMB 4 تماس بگیرید
65 M3HP 280SMA 4 تماس بگیرید
75 M3HP 280SMB 4 تماس بگیرید
82 M3HP 280SMC 4 تماس بگیرید
95 M3HP 315SMA 4 تماس بگیرید
110 M3HP 315SMB 4 تماس بگیرید
128 M3HP 315SMC 4 تماس بگیرید
145 M3HP 315MLA 4 تماس بگیرید
190 M3HP 355SMA 4 تماس بگیرید
230 M3HP 355SMB 4 تماس بگیرید
280 M3HP 355MLA 4 تماس بگیرید
310 M3HP 355LKA 4 تماس بگیرید
350 M3HP 400LA 4 تماس بگیرید
390 M3HP 400LC 4 تماس بگیرید
350 M3HP 400LKA 4 تماس بگیرید
390 M3HP 400LKC 4 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.18 M3HP 80MA 8 تماس بگیرید
0.25 M3HP 80MB 8 تماس بگیرید
0.55 M3HP 90SLC 8 تماس بگیرید
0.75 M3HP 100LA 8 تماس بگیرید
1.1 M3HP 100LB 8 تماس بگیرید
1.5 M3HP 112MC 8 تماس بگیرید
2.2 M3HP 132SMC 8 تماس بگیرید
3 M3HP 132SMD 8 تماس بگیرید
3.5 M3HP 160MLA 8 تماس بگیرید
4.8 M3HP 160MLB 8 تماس بگیرید
6.6 M3HP 160MLC 8 تماس بگیرید
9.7 M3HP 180MLB 8 تماس بگیرید
15 M3HP 200MLB 8 تماس بگیرید
22 M3HP 225SMC 8 تماس بگیرید
27 M3HP 250SMA 8 تماس بگیرید
37 M3HP 280SMA 8 تماس بگیرید
45 M3HP 280SMB 8 تماس بگیرید
55 M3HP 280SMC 8 تماس بگیرید
75 M3HP 315SMB 8 تماس بگیرید
90 M3HP 315SMC 8 تماس بگیرید
105 M3HP 315MLA 8 تماس بگیرید
132 M3HP 355SMB 8 تماس بگیرید
150 M3HP 355SMC 8 تماس بگیرید
180 M3HP 355MLB 8 تماس بگیرید
215 M3HP 355LKB 8 تماس بگیرید
230 M3HP 400LA 8 تماس بگیرید
280 M3HP 400LB 8 تماس بگیرید
315 M3HP 400LKC 8 تماس بگیرید
230 M3HP 400LKA 8 تماس بگیرید
280 M3HP 400LKB 8 تماس بگیرید
315 M3HP 400LKC 8 تماس بگیرید
Ex ec
دور3000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.37 M3GP 71MA 2 تماس بگیرید
0.55 M3GP 71MB 2 تماس بگیرید
0.75 M3GP 80MB 2 تماس بگیرید
1.1 M3GP 80MC 2 تماس بگیرید
1.5 M3GP 90SLB 2 تماس بگیرید
2.2 M3GP 90SLC 2 تماس بگیرید
3 M3GP 100LB 2 تماس بگیرید
4 M3GP 112MB 2 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMB 2 تماس بگیرید
7.5 M3GP 132SMC 2 تماس بگیرید
11 M3GP 160MLA 2 تماس بگیرید
15 M3GP 160MLB 2 تماس بگیرید
18.5 M3GP 160MLC 2 تماس بگیرید
22 M3GP 180MLA 2 تماس بگیرید
30 M3GP 200MLA 2 تماس بگیرید
37 M3GP 200MLC 2 تماس بگیرید
45 M3GP 225SMB 2 تماس بگیرید
55 M3GP 250SMA 2 تماس بگیرید
75 M3GP 280SMA 2 تماس بگیرید
90 M3GP 280SMB 2 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMA 2 تماس بگیرید
132 M3GP 315SMB 2 تماس بگیرید
160 M3GP 315SMC 2 تماس بگیرید
200 M3GP 315MLA 2 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMA 2 تماس بگیرید
315 M3GP 355SMB 2 تماس بگیرید
355 M3GP 355SMC 2 تماس بگیرید
400 M3GP 355MLA 2 تماس بگیرید
450 M3GP 355MLB 2 تماس بگیرید
500 M3GP 355LKA 2 تماس بگیرید
560 M3GP 355LKB 2 تماس بگیرید
560 M3GP 400LA 2 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKA 2 تماس بگیرید
630 M3GP 400LB 2 تماس بگیرید
630 M3GP 400LKB 2 تماس بگیرید
710 M3GP 400LC 2 تماس بگیرید
710 M3GP 400LKC 2 تماس بگیرید
دور1500
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.25 M3GP 71MA 4 تماس بگیرید
0.37 M3GP 71MB 4 تماس بگیرید
0.55 M3GP 80MA 4 تماس بگیرید
0.75 M3GP 80MD 4 تماس بگیرید
1.1 M3GP 90SLB 4 تماس بگیرید
1.5 M3GP 90SLD 4 تماس بگیرید
2.2 M3GP 100LC 4 تماس بگیرید
3 M3GP 100LD 4 تماس بگیرید
4 M3GP 112MB 4 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMB 4 تماس بگیرید
7.5 M3GP 132SMC 4 تماس بگیرید
11 M3GP 160MLC 4 تماس بگیرید
15 M3GP 160MLE 4 تماس بگیرید
18.5 M3GP 180MLA 4 تماس بگیرید
22 M3GP 180MLB 4 تماس بگیرید
30 M3GP 200MLB 4 تماس بگیرید
37 M3GP 225SMB 4 تماس بگیرید
45 M3GP 225SMC 4 تماس بگیرید
55 M3GP 250SMA 4 تماس بگیرید
75 M3GP 280SMA 4 تماس بگیرید
90 M3GP 280SMB 4 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMA 4 تماس بگیرید
132 M3GP 315SMB 4 تماس بگیرید
160 M3GP 315SMC 4 تماس بگیرید
200 M3GP 315MLA 4 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMA 4 تماس بگیرید
315 M3GP 355SMB 4 تماس بگیرید
350 M3GP 355SMC 4 تماس بگیرید
400 M3GP 355MLA 4 تماس بگیرید
450 M3GP 355MLB 4 تماس بگیرید
500 M3GP 355LKA 4 تماس بگیرید
560 M3GP 400LA 4 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKA 4 تماس بگیرید
630 M3GP 400LB 4 تماس بگیرید
630 M3GP 400LKB 4 تماس بگیرید
710 M3GP 400LC 4 تماس بگیرید
710 M3GP 400LKC 4 تماس بگیرید
800 M3GP 450LA 4 تماس بگیرید
900 M3GP 450LB 4 تماس بگیرید
1000 M3GP 450LC 4 تماس بگیرید
دور1000
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.18 M3GP 71MA 6 تماس بگیرید
0.25 M3GP 71MB 6 تماس بگیرید
0.37 M3GP 80MA 6 تماس بگیرید
0.55 M3GP 80MB 6 تماس بگیرید
0.75 M3GP 90SLC 6 تماس بگیرید
1.1 M3GP 90SLE 6 تماس بگیرید
1.5 M3GP 100L 6 تماس بگیرید
2.2 M3GP 112MB 6 تماس بگیرید
3 M3GP 132SMB 6 تماس بگیرید
4 M3GP 132SMC 6 تماس بگیرید
5.5 M3GP 132SMF 6 تماس بگیرید
7.5 M3GP 160MLA 6 تماس بگیرید
11 M3GP 200MLA 6 تماس بگیرید
15 M3GP 180MLB 6 تماس بگیرید
18.5 M3HP 250SMA 8 تماس بگیرید
22 M3GP 200MLB 6 تماس بگیرید
30 M3GP 225SMB 6 تماس بگیرید
37 M3GP 250SMA 6 تماس بگیرید
45 M3GP 280SMA 6 تماس بگیرید
55 M3GP 280SMB 6 تماس بگیرید
75 M3GP 315SMA 6 تماس بگیرید
90 M3GP 315SMB 6 تماس بگیرید
110 M3GP 315SMC 6 تماس بگیرید
132 M3GP 315MLA 6 تماس بگیرید
160 M3GP 355SMA 6 تماس بگیرید
200 M3GP 355SMB 6 تماس بگیرید
250 M3GP 355SMC 6 تماس بگیرید
315 M3GP 355MLB 6 تماس بگیرید
355 M3GP 355LKA 6 تماس بگیرید
400 M3GP 400LA 6 تماس بگیرید
400 M3GP 400LKA 6 تماس بگیرید
450 M3GP 400LB 6 تماس بگیرید
450 M3GP 400LKB 6 تماس بگیرید
500 M3GP 400LC 6 تماس بگیرید
500 M3GP 400LKC 6 تماس بگیرید
560 M3GP 400LD 6 تماس بگیرید
560 M3GP 400LKD 6 تماس بگیرید
630 M3GP 450LA 6 تماس بگیرید
710 M3GP 450LB 6 تماس بگیرید
800 M3GP 450LC 6 تماس بگیرید
دور750
تاریخ بروزرسانی:
1401/10/03
نام کالا تایپ قیمت
0.09 M3GP 71MA 8 تماس بگیرید
0.12 M3GP 71MB 8 تماس بگیرید
0.18 M3GP 80MA 8 تماس بگیرید
0.25 M3GP 80MB 8 تماس بگیرید
0.37 M3GP 90SLB 8 تماس بگیرید
0.55 M3GP 90SLC 8 تماس بگیرید
0.75 M3GP 100LA 8 تماس بگیرید
1.1 M3GP 100LB 8 تماس بگیرید
1.5 M3GP 112M 8 تماس بگیرید
2.2 M3GP 132SMA 8 تماس بگیرید
3 M3GP 132SMB 8 تماس بگیرید
4 M3GP 160MLA 8 تماس بگیرید
5.5 M3GP 160MLB 8 تماس بگیرید
7.5 M3GP 160MLC 8 تماس بگیرید
11 M3GP 180MLB 8 تماس بگیرید
15 M3GP 200MLA 8 تماس بگیرید
18.5 M3GP 225SMA 8 تماس بگیرید
22 M3GP 225SMB 8 تماس بگیرید
30 M3GP 250SMA 8 تماس بگیرید
37 M3GP 280SMA 8 تماس بگیرید
45 M3GP 280SMB 8 تماس بگیرید
55 M3GP 315SMA 8 تماس بگیرید
75 M3GP 315SMB 8 تماس بگیرید
90 M3GP 315SMC 8 تماس بگیرید
110 M3GP 315MLA 8 تماس بگیرید
132 M3GP 355SMA 8 تماس بگیرید
160 M3GP 355SMB 8 تماس بگیرید
200 M3GP 355SMC 8 تماس بگیرید
250 M3GP 355MLB 8 تماس بگیرید
315 M3GP 400LA 8 تماس بگیرید
315 M3GP 400LKA 8 تماس بگیرید
355 M3GP 400LB 8 تماس بگیرید
355 M3GP 400LKB 8 تماس بگیرید
400 M3GP 400LC 8 تماس بگیرید
400 M3GP 400LKC 8 تماس بگیرید
450 M3GP 450LA 8 تماس بگیرید
500 M3GP 450LB 8 تماس بگیرید
560 M3GP 450LC 8 تماس بگیرید
630 M3GP 450LD 8 تماس بگیرید
مطالب مرتبط
10 روش کاربردی برای کاهش مصرف انرژی در الکتروموتورها

برای جلوگیری از اتلاف انرژی در موتورهای الکتریکی راهکارهای مختلفی وجود دارد. بهترین روش های کاهش مصرف انرژی در الکتروموتورها را در این صفحه از سپکا بخوانید.

ادامه خبر...